Osnovne Linux komande

Komande koje će u nastavku biti izslistane su za Debianolike distribucije koje koriste apt-get paket menadžer. Pored apt-get postoji i aptitude koji zapravo koristi apt u svom radu. O ovome će biti priče drugom prilikom.

Pre svega je potrebno objasniti da kao običan korisnik najverovatnije nećete moći da instalirate i izvršite neke komande na svom računaru. Da biste izvršili takve komande potrebno je da preuzmete privilegije Super Korisnika. Postoje 2 načina da to uradite:

1. sudo – Super User DO
2. su – Super User

Komande koje izvršavate sa prefixom sudo su one za koje samo privremeno preuzimate privilegije Super Korisnika i samo radi izvršenja te komande.

Komandom su „postajete“ Super Korisnik i na dalje sve što radite možete raditi bez ikakvih ograničenja. OPREZ – To znači da možete nestručnim baratanjem i nepažnjom naneti ozbiljna oštećenja svom sistemu.

Za sve početnike savet je da za takve komande koriste isključivo sudo.

Sadržaj:

  1. Moj računar

   Podaci o CPU, arhitekturi itd.
   Lista svih PCI uređaja
   Lista svih USB uređaja
   Prikaz informacija o mrežnim uređajima i konekcijama
   Listanje particija

  2. Rad sa paketima/programima

   Podaci o distribucji
   Verzija Kernela
   Ažuriranje sistema (korisno i po instalaciji pojedinačnog paketa/programa)
   Listanje instaliranih radnih okruženja
   Instalacija paketa/programa
   Brisanje instaliranog paketa/programa
   Potpuno uklanjanje paketa/programa sa sistema
   Uklanjanje zaostalih paketa (zavisnosti)
   Instalacija .deb paketa
   Brisanje .deb paketa
   Nadogradnja svih instaliranih paketa/programa

  3. Gde mi je „ono“

   Verzija paketa/programa
   Pretraga paketa/programa
   Lociranje paketa/programa
   Traženje putanje do paketa/programa

  4. Rad sa datotekama i direktorijumima

   Prikaz trenutnog direktorijuma
   Informacije o datotekama i njihovoj zauzetosti
   Veličina datoteke u kojoj se nalazite
   Promena radnog direktorijuma
   Vraćanje jedan nivo iznad
   Vraćanje na prethodnu putanju
   Lista datoteka u direktorijumu u kojem se nalazite
   Prikaz sadržaja datoteke
   Kopiranje datoteke i direktorijuma
   Preimenovanje i premeštanje datoteke
   Brisanje datoteke, direktorijuma

  5. Rad sa procesima

   Pregled podataka o pokrenutim procesima
   Prekidanje pokrenutog procesa
   Restart sistema
   Gašenje sistema

Povratak na vrh

Moj računar

Podaci o CPU, arhitekturi itd:

user@comp: ~$ uname -a

Lista svih PCI uređaja na računaru:

user@comp: ~$ lspci

Lista svih USB uređaja:

user@comp: ~$ lsusb

Prikaz informacija o mrežnim uređajima i konekcijama:

user@comp: ~$ ifconfig

Listanje particija:

user@comp: ~$ sudo fdisk -l

kao i

user@comp: ~$ sudo parted -l
tekstualna verzija GParted programa.

Povratak na vrh

Rad sa paketima/programima

Podaci o distribuciji:

user@comp: ~$ lsb release -a

Verzija Kernela:

user@comp: ~$ uname -r

Ažuriranje sistema (korisno i po instalaciji pojedinačnog paketa/programa):

sudo apt-get update & apt-get upgrade

user@comp: ~$ sudo apt-get update
ova komanda će nam osvežiti listu dostupnih ažuriranja

user@comp: ~$ sudo apt-get upgrade
ovom komandom ćemo dostupna ažuriranja i instalirati na svoj računar

Listanje instaliranih radnih okruženja:

note: Komanda se odnosi na Debian-olike distribucije
ls -l /usr/share/xsessions/

user@comp: ~$ ls -l /usr/share/xsessions/
ova komanda će nam prikazati sva instalirana radna okruženja koja su nam na raspolaganju

Instalacija paketa:

sudo apt get install ime_paketa

Evo kako ćemo instalirati program pod nazivom Conky:
user@comp: ~$ sudo apt-get install conky

Brisanje instaliranog paketa:

sudo apt-get remove ime_paketa
user@comp: ~$ sudo apt-get remove conky

Potpuno uklanjanje paketa sa sistema:

sudo apt-get remove –purge ime_paketa
user@comp: ~$ sudo apt-get remove --purge conky

Uklanjanje zaostalih paketa (zavisnosti):

user@comp: ~$ sudo apt-get remove
user@comp: ~$ sudo apt-get autoremove

Reinstaliranje paketa:

sudo apt-get install –reinstall ime_paketa
user@comp: ~$ sudo apt-get install --reinstall conky

Debianolike distribucije u nazivu svojih paketa imaju .deb Putem interneta možete naići na programe koji su „spakovani“ u ovakve pakete. Da biste ih instalirali na svoj sistem koristite sledeće komande:

Instalacija .deb paketa:

sudo dpkg -i paket.deb
gde je -i oznaka za install
user@comp: ~$ sudo dpkg -i conky.deb

Brisanje .deb paketa:

sudo dpkg -r paket.deb
gde je -r oznaka za remove
user@comp: ~$ sudo dpkg -r conky.deb

Nadogradnja svih instaliranih paketa:

user@comp: ~$ sudo apt-get update
komanda je već gore pojašnjena

user@comp: ~$ sudo apt-get dist-upgrade
OPREZ – Ovom komandom ćete nadograditi SVE na vašem sistemu, a pod time se podrazumeva i potencijalna nadogradnja kernela. Ukoliko uradite „običan“ upgrade ne izlažete se ovom riziku.
Komanda dist-upgrade se najčešće koristi kada se radi upgrade sa jedne verzije distroa na drugu-noviju. Nikako nije preporučljivo ukoliko ste početnik i ne znate šta radite.

Povratak na vrh

Gde mi je „ono“

Verzija paketa/programa:

dpkg -i | grep ime_paketa
user@comp: ~$ dpkg -i | grep conky

Pretraga paketa/programa:

sudo apt-cache search ime_paketa
user@comp: ~$ sudo apt-cache search conky

Lociranje paketa/programa:

locate ime_paketa
user@comp: ~$ locate pidgin

Traženje putanje do paketa/programa:

whereis ime_paketa
user@comp: ~$ whereis conky

može i

which ime_paketa
user@comp: ~$ which conky

Povratak na vrh

Rad sa datotekama i direktorijumima

Prikaz trenutnog direktorijuma

user@comp: ~$ pwd

Informacije o datotekama i njihovoj zauzetosti:

user@comp: ~$ df -h

Veličina datoteke u kojoj se nalazite:

user@comp: ~$ du -sh

Promena radnog direktorijuma:

cd /putanja/gde/želimo/otići
user@comp: ~$ cd /home/user/Downloads

Vraćanje jedan nivo iznad:

user@comp: ~$ cd ..

Vraćanje na prethodnu putanju:

user@comp: ~$ cd -

Lista datoteka u direktorijumu u kojem se nalazite:

user@comp: ~$ ls
i
user@comp: ~$ ls -a
-a služi za prikaz i „skrivenih“ datoteka označenih tačkom (.) na početku.

Prikaz sadržaja datoteke:

cat /putanja/do/datoteke
user@comp: ~$ cat/etc/fstab/

Kopiranje datoteka i direktorijuma:

cp ime_datoteke /putanja/gde/ga/kopiramo
cp /putanja/direktorijuma /putanja/gde/ga/kopiramo
(kod direktorijuma je potrebno upotrebiti -r ili -R, za detaljnije pojašnjenje pogledajte man cp stranicu).
user@comp: ~$ cp fajl.txt /home/user/Downloads
ovim smo fajl.txt prekopirali u direktorijum Downloads.

user@comp: ~$ cp fajl.txt test.txt
ovim smo fajl.txt prekopirali u novi fajl pod nazivom test.txt

user@comp: ~$ cp -R /home/user/Downloads/conky/ /home/user/
ovim smo direktorijum conky kopirali u /home/user/ direktorijum.

Preimenovanje i premeštanje datoteke:

mv
user@comp: ~$ mv fajl.txt /home/user/Downloads
ovim smo fajl.txt iz trenutnog direktorijuma premestili u direktorijum Downloads.

user@comp: ~$ mv fajl.txt test.txt
ovim smo fajl.txt preimenovali u test.txt

Brisanje datoteke, direktorijuma:

rm ime_datoteke
user@comp: ~$ rm /home/user/Downloads/test.txt
ovim smo obrisali fajl test.txt iz direktorijuma Downloads.

Za brisanje direktorijuma koristimo recursive i force

rm -rf ime_direktorijuma
user@comp: ~$ rm -rf /home/user/direktorijum/

Povratak na vrh

Rad sa procesima

Pregled podataka o pokrenutim procesima:

user@comp: ~$ top

Prekidanje pokrenutog procesa:

killall ime_procesa
user@comp: ~$ killall conky

Restart sistema:

user@comp: ~$ sudo reboot

Gašenje sistema:

user@comp: ~$ sudo poweroff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s